8-ஆம் வகுப்பு இலவச ஆன்லைன் தேர்வுகள்-TNPSC/TET/TNUSRB

2
3478

TNPSC குரூப் தேர்வுகள், TET PAPER-01, TET PAPER-02 நியமனம் மற்றும் தகுதி தேர்வுகள், TNUSRB தேர்வுகள் ஆகியவற்றிற்கு தயாராகும் தேர்வர்களுக்கு பயன்பெறும் வகையில் நமது தமிழ் மடல் இணையம் தமிழ், ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல், சமூக அறிவியல் உள்ளிட்ட பாடப் பிரிவுகளில் இருந்து ஆன்லைன் தேர்வுகளை இலவசமாக வழங்கியுள்ளது. இந்த பதிவில் 8ஆம் வகுப்பு தமிழ் ஆங்கில கணிதம் அறிவியல் சமூக அறிவியல் ஆன்லைன் தேர்வுகள் தொகுத்து வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கீழே உள்ள பட்டனை கிளிக் செய்து தேர்வில் பங்குபெறுங்கள்.

இயல்வாரியான தமிழ் தேர்வுகளுக்கு CLICK HERE
2 பாட வாரியாக அறிவியல் தேர்வுகளுக்குCLICK HERE
2 பாட வாரியாக சமூக அறிவியல் தேர்வுகளுக்குCLICK HERE
TEST NOTEST PORTIONTEST LINK
18ஆம் வகுப்பு தமிழ் முதல் பருவம் இலக்கணம் மட்டும்(50 வினாக்கள்)CLICK HERE
28ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் இரண்டாம் பருவம் இலக்கணம் மட்டும்(50 வினாக்கள்)CLICK HERE
38ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் மூன்றாம் பருவம் இலக்கணம் மட்டும்(50 வினாக்கள்)CLICK HERE
48ஆம் வகுப்பு தமிழ் முழுவதும் இலக்கணம் மட்டும்(50 வினாக்கள்)CLICK HERE
58ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் 01, 02, 03CLICK HERE
68ஆம் வகுப்பு தமிழ் முதல் பருவம்CLICK HERE
78ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் 04, 05, 06CLICK HERE
78ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் 01-05CLICK HERE
88ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் இரண்டாம் பருவம்CLICK HERE
98ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் 07, 08, 09CLICK HERE
108ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் 06-09CLICK HERE
118ஆம் வகுப்பு தமிழ் மூன்றாம் பருவம்CLICK HERE
128ஆம் வகுப்பு தமிழ் முழுவதும்CLICK HERE
138ஆம் வகுப்பு தமிழ் முழுவதும் (100வினாக்கள்)CLICK HERE
146,7,8 ஆம் வகுப்பு தமிழ் முழுவதும்CLICK HERE
158ஆம் வகுப்பு தமிழ் முழுவதும்(CHALLENGE TEST) (75வினாக்கள்)CLICK HERE
S. NOPORTIONTEST LINK
18TH ENGLISH PART-01CLICK HERE
28TH ENGLISH PART-02CLICK HERE
S. NOPORTIONTEST LINK
18TH TERM-01 MATHSCLICK HERE
28TH TERM-02 MATHSCLICK HERE
38TH TERM-03 MATHSCLICK HERE
TEST.NOTEST PORTIONSCIENCE TEST LINK
18 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் முழுவதும்CLICK HERE
28 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் முழுவதும்CLICK HERE
38 ஆம் வகுப்பு உயிரியல் முழுவதும்CLICK HERE
48ஆம் வகுப்பு அறிவியல் பாடம்-01-06CLICK HERE
58ஆம் வகுப்பு அறிவியல் பாடம்-07-12CLICK HERE
68ஆம் வகுப்பு அறிவியல் பாடம்-13-18CLICK HERE
78ஆம் வகுப்பு அறிவியல் பாடம்-19-23CLICK HERE
88 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் முழு தேர்வு-01CLICK HERE
9 8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் முழு தேர்வு-02CLICK HERE
108 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் முழு தேர்வு (CHALLENGE TEST-75 வினாக்கள்) CLICK HERE
TEST.NOTEST PORTIONSOCIAL SCIENCE TEST LINK
18 ஆம் வகுப்பு வரலாறு முழுவதும்CLICK HERE
28 ஆம் வகுப்பு குடிமையியல் மற்றும் பொருளியல் முழுவதும்CLICK HERE
38 ஆம் வகுப்பு புவியியல் முழுவதும்CLICK HERE
48ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் வரலாறு-01-06CLICK HERE
58ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் புவியியல்-01-06CLICK HERE
68ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் குடிமையியல் முழுவதும்CLICK HERE
78ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பொருளியல்+வரலாறு-07, 08+புவியியல்-07, 08CLICK HERE
88 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் முழுத் தேர்வு-01CLICK HERE
98 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் முழுத் தேர்வு-02CLICK HERE
இயல்வாரியான தமிழ் தேர்வுகளுக்கு CLICK HERE
2 பாட வாரியாக அறிவியல் தேர்வுகளுக்குCLICK HERE
2 பாட வாரியாக சமூக அறிவியல் தேர்வுகளுக்குCLICK HERE