7-ஆம் வகுப்பு இலவச ஆன்லைன் தேர்வுகள்-TNPSC/TET/TNUSRB

0
5770

TNPSC குரூப் தேர்வுகள், TET PAPER-01, TET PAPER-02 நியமனம் மற்றும் தகுதி தேர்வுகள், TNUSRB தேர்வுகள் ஆகியவற்றிற்கு தயாராகும் தேர்வர்களுக்கு பயன்பெறும் வகையில் நமது தமிழ் மடல் இணையம் தமிழ், ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல், சமூக அறிவியல் உள்ளிட்ட பாடப் பிரிவுகளில் இருந்து ஆன்லைன் தேர்வுகளை இலவசமாக வழங்கியுள்ளது. இந்த பதிவில் 7ஆம் வகுப்பு தமிழ் ஆங்கில கணிதம் அறிவியல் சமூக அறிவியல் ஆன்லைன் தேர்வுகள் தொகுத்து வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கீழே உள்ள பட்டனை கிளிக் செய்து தேர்வில் பங்குபெறுங்கள்.

இயல்வாரியான தமிழ் தேர்வுகளுக்கு CLICK HERE
2 பாட வாரியாக அறிவியல் தேர்வுகளுக்குCLICK HERE
2 பாட வாரியாக சமூக அறிவியல் தேர்வுகளுக்குCLICK HERE
TEST NOTEST PORTIONTEST LINK
17ஆம் வகுப்பு தமிழ் முதல் பருவம் இலக்கணம் மட்டும்(50 வினாக்கள்)CLICK HERE
27ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் இரண்டாம் பருவம் இலக்கணம் மட்டும்(50 வினாக்கள்)CLICK HERE
37ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் மூன்றாம் பருவம் இலக்கணம் மட்டும்(50 வினாக்கள்)CLICK HERE
47ஆம் வகுப்பு தமிழ் முழுவதும் இலக்கணம் மட்டும்(50 வினாக்கள்)CLICK HERE
57ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் 01, 02, 03CLICK HERE
67ஆம் வகுப்பு தமிழ் முதல் பருவம்CLICK HERE
77ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் 04, 05, 06CLICK HERE
87ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் 01-05CLICK HERE
97ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் இரண்டாம் பருவம்CLICK HERE
107ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் 07, 08, 09CLICK HERE
117ஆம் வகுப்பு தமிழ் மூன்றாம் பருவம்CLICK HERE
127ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் 06-09CLICK HERE
137ஆம் வகுப்பு தமிழ் முழுவதும் (50வினாக்கள்)CLICK HERE
147ஆம் வகுப்பு தமிழ் முழுவதும்(CHALLENGE TEST) (75வினாக்கள்)CLICK HERE
S. NOPORTIONTEST LINK
17TH ENGLISH PART-01CLICK HERE
27TH ENGLISH PART-02CLICK HERE
S. NOPORTIONTEST LINK
17TH TERM-01 MATHSCLICK HERE
27TH TERM-02 MATHSCLICK HERE
37TH TERM-03 MATHSCLICK HERE
TEST.NOTEST PORTIONSCIENCE TEST LINK
17 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவம்CLICK HERE
27 ஆம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம்CLICK HERE
37 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம்CLICK HERE
47 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் முழுவதும்CLICK HERE
57 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் முழுவதும்CLICK HERE
67 ஆம் வகுப்பு உயிரியல் முழுவதும்CLICK HERE
77 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் முழு தேர்வு-01CLICK HERE
8 7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் முழு தேர்வு-02CLICK HERE
97 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் முழு தேர்வு (CHALLENGE TEST-75 வினாக்கள்) CLICK HERE
TEST.NOTEST PORTIONSOCIAL SCIENCE TEST LINK
17 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவம்CLICK HERE
27ஆம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம்CLICK HERE
37ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம்CLICK HERE
47 ஆம் வகுப்பு வரலாறு முழுவதும்CLICK HERE
57 ஆம் வகுப்பு குடிமையியல் மற்றும் பொருளியல் முழுவதும்CLICK HERE
67 ஆம் வகுப்பு புவியியல் முழுவதும்CLICK HERE
77 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் முழுத் தேர்வு-01CLICK HERE
87 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் முழுத் தேர்வு-02CLICK HERE

இயல்வாரியான தமிழ் தேர்வுகளுக்கு
CLICK HERE
2 பாட வாரியாக அறிவியல் தேர்வுகளுக்கு
CLICK HERE
2 பாட வாரியாக சமூக அறிவியல் தேர்வுகளுக்கு
CLICK HERE
இயல்வாரியான தமிழ் தேர்வுகளுக்கு
CLICK HERE
2 பாட வாரியாக அறிவியல் தேர்வுகளுக்கு
CLICK HERE
2 பாட வாரியாக சமூக அறிவியல் தேர்வுகளுக்கு
CLICK HERE
இயல்வாரியான தமிழ் தேர்வுகளுக்கு CLICK HERE
2 பாட வாரியாக அறிவியல் தேர்வுகளுக்குCLICK HERE
2 பாட வாரியாக சமூக அறிவியல் தேர்வுகளுக்குCLICK HERE