மணிமேகலை பற்றிய முக்கிய வினாக்கள்

0
682

மணிமேகலை பற்றிய முக்கிய வினாக்கள்

மணிமேகலை நூல் அமைப்பு

✍ஆசிரியர் = மதுரைக் கூல வாணிகன் சீத்தலைச் சாத்தனார்

✍காலம் = கி.பி.2ஆம் நூற்றாண்டு

✍அடிகள் = 4755 வரிகள்

✍காதைகள் = 30

✍பாவகை = நிலைமண்டில
ஆசிரியப்பா

✍சமயம் = பௌத்தம்

மணிமேகலை பற்றிய முக்கிய வினாக்கள்

QUESTION PDF-CLICK HERE

ANSWER KEY –CLICK HERE