மணிமேகலை பற்றிய குறிப்புகள் மற்றும் முந்தைய ஆண்டில் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் தொகுப்பு

0
630

மணிமேகலை பற்றிய குறிப்புகள் மற்றும் முந்தைய ஆண்டில் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் தொகுப்பு

மணிமேகலை நூல் அமைப்பு

✍ஆசிரியர் = மதுரைக் கூல வாணிகன் சீத்தலைச் சாத்தனார்

✍காலம் = கி.பி.2ஆம் நூற்றாண்டு

✍அடிகள் = 4755 வரிகள்

✍காதைகள் = 30

✍பாவகை = நிலைமண்டில
ஆசிரியப்பா

✍சமயம் = பௌத்தம்

மணிமேகலை பற்றிய குறிப்புகள் மற்றும் முந்தைய ஆண்டில் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் தொகுப்பு

CLICK HERE