வேதியியல் அட்டவணையில் முக்கியமான கேள்விகளுக்கான பதில்கள்

0
286

✅ வேதியியல் அட்டவணையில் முக்கியமான கேள்விகளுக்கான பதில்கள்

 1. P subshell இல் எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் உள்ளன? — 6 எலக்ட்ரான் அதிகபட்சம்
 2. மந்த வாயுக்களில் எத்தனை இலவச எலக்ட்ரான்கள் காணப்படுகின்றன? — 0
 3. இதுவரை எத்தனை தனிமங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன? — 118
 4. நவீன கால அட்டவணையை கண்டுபிடித்தவர் யார்? — மோஸ்ல்
 5. நவீன கால அட்டவணையில் உள்ள காலங்களின் எண்ணிக்கை என்ன? — 7
 6. நவீன கால அட்டவணையில் கூறுகள் யாருடைய அதிகரித்து வரும் வரிசையில் வைக்கப்படுகின்றன? – அணு எண்
 7. நவீன கால அட்டவணையில் உள்ள வகுப்புகளின் மொத்த எண்ணிக்கை என்ன? — 18
 8. கால அட்டவணையில் உள்ள முதல் உறுப்பு எது? — ஹைட்ரஜன்
 9. கால அட்டவணையின் கடைசி உறுப்பு — inactive
 10. கால அட்டவணையில் உள்ள உலோகங்கள் அல்லாத மொத்த எண்ணிக்கை என்ன? — 22
 11. கால அட்டவணையில் உள்ள மொத்த வாயுக்களின் எண்ணிக்கை என்ன? — 11
 12. கால அட்டவணையில் உள்ள திட உலோகங்கள் அல்லாத எண்ணிக்கை என்ன? — 10
 13. கால அட்டவணையில் மிகவும் செயலில் உள்ள உலோகம் அல்லாதது எது? — புளோரின்
 14. கால அட்டவணையில் மிகவும் லேசான வாயு எது? – கதிர்வளி
 15. கால அட்டவணையில் மிகவும் இலகுவான உலோகம் எது? — லித்தியம்
 16. ஒரே எண்ணிக்கையிலான புரோட்டான்கள் மற்றும் வெவ்வேறு எண்ணிக்கையிலான நியூட்ரான்களைக் கொண்ட தனிமங்கள் என்ன அழைக்கப்படுகின்றன – ஐசோடோப்புகள்
 17. தனிமங்கள் தொடர்பான ஆக்டேவ் விதிகளை வழங்கிய விஞ்ஞானி யார்? — நியூலேண்ட்ஸ்
 18. ஆவர்த்தன அட்டவணையை முதலில் உருவாக்கிய விஞ்ஞானி யார்? — மெண்டலீவ்
 19. நமது வளிமண்டலத்தில் காணப்படாத மந்த வாயு எது? — ரெடான்
 20. எந்த உலோகம் அல்லாத பொதுவாக திரவ நிலையில் காணப்படுகிறது? — புரோமின்