பன்னிரண்டாம் வகுப்பு இலவச பாடநூல் | 12TH TEXT BOOK FREE DOWNLOAD

0
13120
Language SubjectsDownload Link
தமிழ்CLICK HERE
சிறப்புத் தமிழ்CLICK HERE
ஆங்கிலம் (Edition 2019)CLICK HERE
ஆங்கிலம் (Communicative) (Edition 2019)CLICK HERE
General SubjectsDownload Link
கணக்குப் பதிவியல்CLICK HERE
தணிக்கையியல்CLICK HERE
உயிர் தாவரவியல்CLICK HERE
உயிர் வேதியியல்CLICK HERE
உயிர் விலங்கியல்CLICK HERE
தாவரவியல்CLICK HERE
வணிகக் கணிதம் மற்றும் புள்ளியியல்CLICK HERE
வேதியியல் ICLICK HERE
வேதியியல் IICLICK HERE
வணிகவியல்CLICK HERE
கணினி பயன்பாடுகள்CLICK HERE
கணினி அறிவியல்CLICK HERE
கணினி தொழில்நுட்பம் (Edition 2019)CLICK HERE
பொருளியல்CLICK HERE
புவியியல்CLICK HERE
வரலாறுCLICK HERE
மனையியல்CLICK HERE
கணிதவியல் ICLICK HERE
கணிதவியல் IICLICK HERE
நுண் உயிரியல்CLICK HERE
பொது செவிலியம்CLICK HERE
சத்துணவியல்CLICK HERE
இயற்பியல் ICLICK HERE
இயற்பியல் II (Edition 2019)CLICK HERE
அரசியல் அறிவியல்CLICK HERE
புள்ளியியல்CLICK HERE
விலங்கியல்CLICK HERE
அறவியலும் இந்தியப் பண்பாடும்CLICK HERE
Vocational SubjectsDownload
வேளாண் அறிவியல்CLICK HERE
அடிப்படைத் தானியங்கி ஊர்திப் பொறியியல்CLICK HERE
அடிப்படை கட்டடப் பொறியியல்CLICK HERE
அடிப்படை மின் பொறியியல்CLICK HERE
அடிப்படை மின்னணு பொறியியல்CLICK HERE
அடிப்படை இயந்திரவியல்CLICK HERE
உணவு மேலாண்மைCLICK HERE
அலுவலக மேலாண்மையும் செயலியலும்
மற்றும் தட்டச்சும் கணினி பயன்பாடுகளும்
CLICK HERE
செவிலியம்CLICK HERE
நெசவியல் தொழில்நுட்பம்CLICK HERE
நெசவியலும் ஆடை வடிவமைப்பும்CLICK HERE

Class 12th English Medium New Books Edition 2020 – 2021
Free Download pdf

Language SubjectsDownload Link
TamilCLICK HERE
Advanced TamilCLICK HERE
English (Edition 2019)CLICK HERE
Communicative English (Edition 2019)CLICK HERE
General SubjectsDownload Link
AccountancyCLICK HERE
AuditingCLICK HERE
Bio-BotanyCLICK HERE
Bio-ChemistryCLICK HERE
Bio-ZoologyCLICK HERE
BotanyCLICK HERE
Business Mathematics and StatisticsCLICK HERE
Chemistry ICLICK HERE
Chemistry IICLICK HERE
CommerceCLICK HERE
Computer ApplicationsCLICK HERE
Computer ScienceCLICK HERE
Computer TechnologyCLICK HERE
EconomicsCLICK HERE
GeographyCLICK HERE
HistoryCLICK HERE
Home ScienceCLICK HERE
Mathematics ICLICK HERE
Mathematics IICLICK HERE
Micro BiologyCLICK HERE
General NursingCLICK HERE
Nutrition and DieteticsCLICK HERE
Physics ICLICK HERE
Physics II (Edition 2019)CLICK HERE
Political ScienceCLICK HERE
StatisticsCLICK HERE
ZoologyCLICK HERE
Vocational SubjectsDownload Link
Basic Automobile EngineeringCLICK HERE
Basic Civil EngineeringCLICK HERE
Basic Electrical Engineering (Edition 2019)CLICK HERE
Basic Electronics EngineeringCLICK HERE
Basic Mechanical EngineeringCLICK HERE
Food Service ManagementCLICK HERE
Office Management and Secretaryship & Typography
and Computer Applications
CLICK HERE
NursingCLICK HERE
Textiles and Dress DesigningCLICK HERE