8 மணி இலவச தேர்வு தொகுப்பு-SGT ENGLISH FULL MODEL TEST

0
4120

8 மணி இலவச தேர்வு தொகுப்பு-SGT ENGLISH FULL MODEL TEST

TNPSC GROUP-04 & SGT தேர்வர்கள் பயன்பெறும் விதத்தில் மே-22 முதல் ஜூன்-20 வரை தினமும் இரவு 8 மணிக்கு தேர்வுகள் நடத்தப்பட இருக்கின்றன. இந்த இலவச தேர்வு தொகுப்பில் நீங்களும் இணைந்து பயன் பெறுங்கள் உங்கள் நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் குழுவில் இணையச் செய்யுங்கள். 

8 மணி இலவச தேர்வு தொகுப்பு 3.0 ஜூன்-25 ஆம் தேதி முதல் தொடங்கப்பட இருக்கிறது… இந்த தேர்வு தொகுப்பு TNPSC-GROUP-02, MHC, TET ELIGIBILITY, TNUSRB SI தேர்வர்கள் பயன்பெறும் விதத்தில் வழங்கப்பட இருக்கிறது. .

இந்த தேர்வுகளுக்கான லிங்க் பிரத்தியேகமாக உருவாக்கப்பட்ட 8மணி தேர்வு குழுக்களில் மட்டும் பகிரப்படும். பொது குழுவில் பகிரப்படாது

JOIN OUR WHATSAPP-CLICK HERE

JOIN OUR TELEGRAM-CLICK HERE

8 மணி இலவச தேர்வு தொகுப்பு-SGT ENGLISH FREE TEST-9TH-10TH ENGLISH FULL

கீழே உள்ள பட்டனை கிளிக் செய்து தேர்வில் பங்கு பெறுங்கள்

Welcome to your tntetenglish-06paidbatch

1. when ————–this morning.

2. Choose the correct form of the verb to complete the sentence:

We ……….. volley ball yesterday. 

3. Choose the correct word to complete the sentence:

There is very ………. Petrol in the car. I’ll buy some when I go out. 

4. Choose the correct word to complete the sentence:

He apologized ………… being late. 

5. Choose the word which has almost the same meaning as the italicized one:

I help them to assemble the different parts

6. Choose the correct antonym for the italicized word :

Travelling is considered very dangerous.

7.If a ‘ medal’ is an award made of gold, silver or bronze, Choose the homophone for the word which means “to go through other people’s things”

8.Verbal guidance is least effective in the learning of

9. The play ‘Zigzag ’ is written by

10.Which can be placed after fast?

11. What is the singular form of the word taxis?

12.His father gave him his school bag. (Identify the pattern)

13.The lawyer managed the case cleverly. (Replace with phrasal verbs)

14. The receptionist …….. to ring another hotel to see if they had a room.

15. I assure you I have no wish to ……… my responsibility.

16. Has there been any ……… on the strike from the Government?

17. Choose the most appropriate adjective clause that can replace the adjective phrase in the sentence.

“Madhu met a girl with blue eyes”

18. In the sentence “The train came rushing down the hill” the word down functions as

19. “Having a friend is like planting a flower”

” The figure of speech used here is ……. 

20. Pick the odd one from among the words given below:

Pretty, attractive, beautiful, smart, lively. 

21. Which of the following is not an instruction?

22. Pick out the adjective which can best fill in the blank given in the sentence below:

The ………… chapters are lacking in internet.

23. Which is the most appropriate passive form for the sentence?

“One should keep one’s promises” 

24. conversion to simple sentence from the compound sentence “we must eat, or we can not live “ is

25. In which classification of work can we categorise teaching?

26. choose the most appropriate complementary closing for a letter addressed to the Sub-Inspector of police:

27. Identify the most suitable explanation for the idiom used in the sentence given below:

The boy backed up his friend’s claim. 

28. choose the appropriate tag for the sentence given below:

Have some more rice, ……..? 

29. complete the following sentences by supplying appropriate connecting words from the options listed below:

I met a boy …….. told me ….. I could find you. 

30. The former president of India, Dr.A.P.J. Abdul kalam has consented to address the student of your school on the eve of Annual day. Which discourse among the ones listed below is best suitable for informing the parents of the students about the same?

31. How many syllables are there in the word ‘examination’?

31. Nobody called,……………… (Fill in the blanks with suitable tags)

32.The common expansion of SMS?

33. Merlin was thrilled when the school arranged the trip because

34.The _______ of the notice should be very clear.

35. A blackboard is a symbol of:

36.Read the following sentences and rewrite them into passive voice. Choose the right answer from the given alternatives:

He finished his breakfast quickly.

37. Read the dialogues and choose the most appropriate options to complete the dialogues.

Jack : Have you heard about Timmy?
Pete : No, is there something wrong with him?
Jake : —————
Pete : Really? I hope it is not too serious

38.If you are writing a letter of complaint, how do you sign off your letter?

Q.No. 39 to 43- Read the following passage. Select the best answer from among the given choices for each question.

Most of us the products of science – railway, aeroplanes, electricity, phones and thousands of others – without thinking how they came into existence. We take them for granted, as if we are entitled to them as a matter of right. And we are very proud of the fact that we live in an advanced age and are ourselves so very advanced. There is no doubt that our age is a very different one from previous ages and I think it is perfectly correct to say that it is far more advanced. But that is a different think from saying that we as individuals or group are more advanced. It would be the height of absurdity to say that because an engine driver can run an engine and Plato or Socrates could not, the engine driver is more advanced then, or is superior to Plato or Socrates. But it would be perfectly correct to say that the engine itself is a more advanced method of locomotion than Plato’s chariot was. 

39. Which one of the following statements is correct?

40. people today are very proud because they

41. Many of us make use of machines

42. In the passage, Plato and Socrates are mentioned to emphasize that

43. The phrase ‘height of absurdity’ implies

44. Identify the correct phonemic transcription for ‘germinate’

45. The words ‘need’, ‘dare’ and ‘used to’ are

46. What does the following sentence mean?

Gandhiji loved to be up with the lark.

47. choose the right question tag: We put some money in the bank last week ……..?

48. The aim of teaching poetry is

49. The teacher of English uses ‘pair-work’ in the classroom to

50. Which is not a quality of ‘good hanwriting’?

TEST SCHEDULE PDFDOWNLOAD

S. NODATETEST PORTION (8.00PM) MATHS TEST PORTION (9.00PM) 
122-05-24SGT FULL MODEL TEST-01(6TH STD LEVEL) GK TEST-01
223-05-246TH-8TH TAMIL FULLதகவல் செயலாக்கம் (6,7,8)
324-05-246TH-8TH SCIENCE FULL
425-05-246TH-8TH SOCIAL FULLகணமொழி (9,10)டீ மார்கன் விதி, n(A) , n(B), n(AuB)
526-05-249TH-10TH TAMIL FULL
627-05-24SGT FULL MODEL TEST-02(7TH STD LEVEL) GK TEST-02காலம் & வேலை -8thஆட்கள் , நாட்கள் , வேலை, குழாய் கணக்கு
728-05-249TH-10TH SCIENCE FULL
829-05-249TH-10TH SOCIAL FULLGraff :(9,10)
930-05-246TH-10TH TAMIL FULL
1031-05-246TH-10TH SCIENCE FULLஅணிகள்: 10th
1101-06-246TH-10TH SOCIAL FULL
1202-06-24SGT FULL MODEL TEST-03(8TH STD LEVEL) GK TEST-031.கணித குறியீட்டு செயல்கள்
2. திசைகள்
3. Numeric reasoning
1303-06-2411TH TAMIL FULL TEST
1404–06-2412TH TAMIL FULL TEST4.பகடை
5. சுருக்குக
6. வயது கணக்குகள்
1505-06-24APTITUDE TEST
1606-06-24TNPSC FULL MODEL TEST-01
1707-06-24TNPSC FULL MODEL TEST-02
1808-06-24SGT FULL MODEL TEST-04(9TH STD LEVEL) 
1909-06-24SGT-6TH-8TH ENGLISH TEST
2010-06-24SGT-9TH-10TH ENGLISH TEST
2111-06-24SGT ENGLISH MODEL TEST
2212-06-24TAMIL ELIGIBILITY MODEL TEST-01
2313-06-24TAMIL ELIGIBILITY MODEL TEST-02
2414-06-24SGT FULL MODEL TEST-05(10TH STD LEVEL) 
2515-06-24TAMIL ELIGIBILITY MODEL TEST-03
2616-06-24TAMIL ELIGIBILITY MODEL TEST-04
2717-06-24SGT FULL MODEL TEST-01
2818-06-24TAMIL ELIGIBILITY MODEL TEST-05
2919-06-24SGT MATHS MODEL TEST
3020-06-24SGT FULL MODEL TEST-02