UGTRB TAMIL SAMPLE MODEL QUESTION-DEV ACADEMY

0
569

DEV ACADEMY
TIRUNELVELI -9626424507

UGTRB TAMIL TEST BATCH

தேர்வு அட்டவணை

11/11/2023- அலகு -1

16/11/2023- அலகு-2

21/11/2023- அலகு-3

26/1/2023- அலகு-4

30/11/2023-அலகு-5

05/12/2023-இணைப்புத்தேர்வு(அலகுகள் 1,2,3,4,5)

10/12/2023-அலகு-6

15/12/2023-அலகு-7

20/12/2023-அலகு-8

25/12/2023-அலகு-9

30/12/2023-அலகு-10

3/1/2023-இணைப்புத்தேர்வு(அலகுகள் 6,7,8,9,10)

04/01/2024- முழுத்தேர்வு(150 வினாக்கள்)

05/01/2024- முழுத்தேர்வு

06/01/2024- முழுத்தேர்வு

DEV ACADEMY
TIRUNELVELI
9626424507

UGTRB TAMIL SAMPLE MODEL QUESTION-DEV ACADEMY-DOWNLOAD HERE