சிலப்பதிகாரம் பற்றிய குறிப்புகள் மற்றும் முந்தைய ஆண்டில் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் தொகுப்பு

0
971

சிலப்பதிகாரம் பற்றிய குறிப்புகள் மற்றும் முந்தைய ஆண்டில் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் தொகுப்பு

சிலப்பதிகாரம் நூல் அமைப்பு

✍ஆசிரியர் = இளங்கோவடிகள்

✍காலம் = கி.பி.2ஆம் நூற்றாண்டு

✍அடிகள் = 5730 வரிகள்

✍காதைகள் = 30

✍ காண்டங்கள்=3

✍பாவகை = நிலைமண்டில
ஆசிரியப்பா

✍சமயம் = சமணம்

சிலப்பதிகாரம் பற்றிய குறிப்புகள் மற்றும் முந்தைய ஆண்டில் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் தொகுப்பு

CLICK HERE