இந்தியாவின் ஐந்தாண்டு திட்டங்கள்:-

முதலாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம்:(1951-1956)

இரண்டாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் (1956-1961)

மூன்றாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம்(1961-1966)

நான்காம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம்(1969-1974)

ஐந்தாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம்(1974-1979)

ஆறாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் (1980-1985)

ஏழாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் (1985-1989)

எட்டாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் (1992-1997)

ஒன்பதாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் (1997-2002)

பத்தாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் (2002-2007)

பதினோராம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் (2007-2012)

பன்னிரண்டாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் (2012-2017)

Previous article12th Tamil first mid-term exam original question paper | Thiruvannamalai
Next articleஅமிலங்களும் அதன் மூலங்களும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here