அரசு ஊழியர்கள் வேறு வங்கிகள் (அ) நிறுவனங்களில் இருந்து வீட்டுக்கடன் பெற்றிருந்தாலும் அதனை அரசின் வீட்டுக்கடன் திட்டத்திற்கு மாற்றிக் கொள்வதற்கான சட்டத்திருத்தம்.

0
117

அரசு ஊழியர்கள் வேறு வங்கிகள் (அ) நிறுவனங்களில் இருந்து வீட்டுக்கடன் பெற்றிருந்தாலும் அதனை அரசின் வீட்டுக்கடன் திட்டத்திற்கு மாற்றிக் கொள்வதற்கான சட்டத்திருத்தம்.

அரசு ஊழியர்கள் வேறு வங்கிகள் (அ) நிறுவனங்களில் இருந்து வீட்டுக்கடன் பெற்றிருந்தாலும் அதனை அரசின் வீட்டுக்கடன் திட்டத்திற்கு மாற்றிக் கொள்வதற்கான சட்டத்திருத்தம் PDF👇

Click here to download