6ஆம் வகுப்பு இணைப்பு பாட பயிற்சி விடைகள்

0
889
BRIDGE COURSE

6ஆம் வகுப்பு இணைப்பு பாட பயிற்சி விடைகள்

➡️இணைப்பு பாட பயிற்சி -கல்வி தொலைக்காட்சி

➡️ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் இணைப்பு பாட பயிற்சி முதல் பகுதி

➡️ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் இணைப்பு பாட பயிற்சி இரண்டாம் பகுதி

➡️ஆறாம் வகுப்பு அறிவியல் day -01

➡️ஆறாம் வகுப்பு கணிதம் day -06