02-04-21–இன்றைய நாளிதழில் எடுக்கப்பட்ட தனியார் மற்றும் அரசு புதிய வேலைவாய்ப்பு தகவல்களின் தொகுப்பு…..

0
145
  • 23 பக்கங்கள் கொண்ட கல்வி-வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள்….

02-04-21–இன்றைய நாளிதழில் எடுக்கப்பட்ட தனியார் மற்றும் அரசு புதிய வேலைவாய்ப்பு தகவல்களின் தொகுப்பு…..

இயன்றவரை இந்த பயனுள்ள தகவலை போட்டித்தேர்வுக்கு தயாராகும் நபர்கள் நீங்கள் பயணிக்கும் குழுவில் பகிர்ந்து வேலைவாய்ப்பை ஏற்படுத்த உதவிடுங்கள்….. நன்றி