11TH PHYSICS UNIT-01,02

  0
  214

  Welcome to your 11TH PHYSICS UNIT-01,02

  1. 
  ஒரு காகிதத்தில் கனத்தை அளவிட பயன்படுவது

  2. 
  xy தளம் ஒன்றில் துகளொன்று கடிகார முள் சூழலும் திசையில் சீரான வட்ட இயக்கத்தை மேற்கொள்கிறது. அத்துகளின் கோண திசைவேகத்தின் திசை

  3. 
  π இன் மதிப்பு 3.14 எனில் π^2 இன் மதிப்பு

  4. 
  கீழ்க்கண்டவற்றுள் மெட்ரிக் அலகு முறை அல்லாதது?

  5. 
  கீழ்க்கண்டவற்றுள் தவறானது எது?

  6. 
  அணுக்கடிகாரங்களின் துல்லியத்தன்மை

  7. 
  கீழ்கண்டவற்றுள் தவறானது எது?

  8. 
  பாகியல் எண்ணின் அலகு

  9. 
  பின்வருவனவற்றுள் ஸ்கேலார் அளவு எது?

  10. 
  வெர்னியர் அளவியின் மீச்சிற்றளவு

  11. 
  கீழ்கண்ட கூற்றுகளை ஆராய்க. 1). நிறையின் மிகப்பெரிய செயல்முறை அலகு சந்திரசேகர் எல்லையாகும். 2) ஒரு சந்திரசேகர் எல்லையானது சூரியனின் நிறையைப் போன்று 1.4 மடங்கு ஆகும் 3).ஒரு சந்திரசேகர் எல்லையானது சூரியனின் நிறையை போன்று 2.4 மடங்கு ஆகும்

  12. 
  சூரியனின் வெப்ப நிலையை காண உதவுவது

  13. 
  ஆற்றல் மற்றும்___ ஒரே அலகினால் அளக்கப்படுகிறது

  14. 
  மொத்த பிழை ஏற்படுவதற்கான காரணம்

  15. 
  அடர்த்தி என்பது இவ்வாறு வரையறுக்கப்படுகிறது

  Add description here!

  16. 
  CGS முறையில் ஒரு பொருளின் அடர்த்தி 4g cm^-3 ஆகும் நீளம் 10cm, நிறை 100g கொண்டிருக்கும் ஓர் அலகு முறையில் அப் பொருளின் அடர்த்தி

  17. 
  2.868 என்ற எண் எத்தனை முக்கிய எண்ணுருக்களை பெற்றுள்ளது

  18. 
  கீழ்காணும் கூற்றுகளை ஆராய்க. 1) மிதக்கும் பொருளின் எடையானது அதனால் வெளியேற்றப்படும் திரவத்தின் எடைக்குச் சமம். 2). ஒரு நிலையான மரைக்குள் இயங்கும் திருகை சுற்றும்போது அதன் முனை முன்னோக்கி நகரும் தொலைவு சுற்றப்பட்ட சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை எதிர் தகவில் இருக்கும்

  19. 
  ஒரே திசையும் ஆனால் மாறுபட்ட எண்மதிப்புகள் உடைய இரு வெக்டர்கள் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன

  20. 
  நட்சத்திரங்களின் தூரம் எந்த அலகால் அளவிடப்படுகிறது

  21. 
  ஒரு பரிமாண இயக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு

  22. 
  இந்தியாவில் அளவீட்டு படித்தர ஆய்வகம் என்பது

  23. 
  கிடைத்தளத்தில் நேரான பாதையில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் ரயில் வண்டியின் ஜன்னல் வழியாக கல் ஒன்று விழுமாறு செய்யப்பட்டால் வெளியில் தரையிலுள்ள ஒருவருக்கு மக்களின் பாதை எப்படி தெரியும்?

  24. 
  கிடைதளத்துடன் 45° கோணத்தில் பொருள் ஒன்று எறியப்பட்டால் அதன் கிடைத்தள வீச்சு எதற்கு சமம்?

  25. 
  பரிமாண பகுப்பாய்வின் வரம்புகளுள் தவறானது எது?

  26. 
  ஒப்படர்த்தி, திரிபு, ஒளிவிலகல் எண் ஆகியவை இதற்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும்

  27. 
  வெற்றிடத்தில் ஒளியானது ஒரு ஆண்டில் செல்லக்கூடிய தொலைவு

  28. 
  கீழ்க்கண்டவற்றுள் தவறானது எது?

  29. 
  ராக்கெட் செயல்படுவதின் தத்துவம்

  30. 
  உந்த மாறுபாட்டு வீதம் சமமற்ற விசைக்கு நேர்த்தகவில் அமைவதோடு அவ்விசையின் திசையிலேயே அமையும். இது

  31. 
  2.2 மற்றும் 0.225 இவற்றின் பெருக்கல் பலனை முக்கிய எண்ணுருவில் கணக்கிடுக

  32. 
  பொருளை எறியும்போது அது கிடைத்தள பெரும நெடுக்கம் பெற எவ்வளவு கோணத்தில் எறிய வேண்டும்

  33. 
  v=gt என்பதிலிருந்து மூன்றாவது நொடியில் பொருளின் கீழ்நோக்கிய செங்குத்து திசைவேகத்தின் மதிப்பு

  34. 
  பிம்பத்தை திரையில் காட்ட பயன்படுவது

  35. 
  சம உயரத்தில் உள்ள இரு பொருள்களில் ஒன்று தானாக கீழ்நோக்கி விழுகிறது. மற்றொன்று கிடைத்தளத்தில் எறியப்படுகிறது.t வினாடியில் அவை கடந்த செங்குத்து தொலைவுகளின் விகிதம்

  36. 
  கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களுள் தவறானது எது?

  37. 
  பாய் பொருள்களின் பாயும் நிலை அறிய உதவுவது

  38. 
  பொருள் ஒன்று u ஆரம்ப திசை வேகத்துடன் தரையிலிருந்து செங்குத்தாக மேல்நோக்கி எறியப்படுகிறது. அப்பொருள் மீண்டும் தரையை அடைய எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம்

  39. 
  முழுமைப்படுத்துக-18.35 ஐ 3 இலக்கம் வரை

  40. 
  72கிமீ/ மணி வேகத்தில் செல்லும் ஒரு வண்டி ஒரு நொடியில் கடக்கும் தூரம்

  41. 
  கிடைத்தளத்துடன் 60° மற்றும் 30° கோணங்களில் துப்பாக்கி ஒன்று இரு குண்டுகளை வெளியேற்றுகிறது துப்பாக்கி குண்டுகளின் பெரும உயரங்களின் தகவு

  42. 
  நியூட்டனின் குளிர்வு விதியின் சிறப்பானது

  43. 
  நீளத்தின் இரண்டு பரிமாணங்கள் கொண்ட அளவு

  44. 
  பர வளையத்தை குறிக்கும் சமன்பாடு

  45. 
  MKS முறையில் விசையின் அலகு