11 ஆம் வகுப்பு திறனறித் தேர்வு வினாத்தாள்-2023

0
1180

11 ஆம் வகுப்பு திறனறித் தேர்வு வினாத்தாள்-2023

11ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு திறனறித் தேர்வு வருடம் தோறும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதில் பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் பாடப் பகுதியில் இருந்து 100 வினாக்கள் கேட்கப்படுகிறது.

11 ஆம் வகுப்பு திறனறித் தேர்வு வினாத்தாள்-2023-CLICK HERE

11 ஆம் வகுப்பு திறனறித் தேர்வு ANSWER KEY-2023-CLICK HERE