முக்கிய கமிட்டிகள்-TNPSC NOTES

0
422

முக்கிய கமிட்டிகள்:

வர்மா கமிட்டி – வணிக வங்கிகள் மாற்றம்

ரெட்டி கமிட்டி – வருமான வரியில் மாற்றம்

கொல்கார் கமிட்டி – வரிவதிப்பு மாற்றங்கள்

கேல்கர் கமிட்டி – முதலாவது பிற்படுத்தப்பட்ட ஆணையம்

மண்டல் கமிசன் – இரண்டாவது பிற்படுத்தப்பட்ட ஆணையம்

G.கெர் ஆணையம் – அலுவலக மொழிகள்

நரசிம்மன் கமிட்டி – வங்கிச் சீர்த்திருத்தம்

ராஜா செல்லையா கமிட்டி – வரிச் சீர்திருத்தம்

V.ராஜ மன்னார் கமிட்டி – மத்திய மாநில உறவுகள்

M.குன்சிங் – மத்திய மாநில உறவுகள்

தினேஷ் கோஸ்வாமி – தேர்தல் சீர்திருத்தம்

M.லிண்டோ – மாணவப்பருவ அரசியல்

M.கிர்பால் கமிட்டி – தேசிய வன ஆணையம்

மொராய்ஜி தேசாய் – முதல் நிர்வாகச் சீர்திருத்தம்

வீரப்ப மொய்லி – இரண்டாவது நிர்வாகச் சீர்திருத்தம்

பல்வந்த்ராய் மேத்தா – மூன்றடுக்கு பஞ்சாயத்து

அசோக் மேத்தா – இரண்டடுக்கு பஞ்சாயத்து

M.D.ராவ் – பஞ்சாயத்து

M.சிங்வி – பஞ்சாயத்து

மாதவ் காட்கில் – மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை பாரம்பரியம் குறித்து ஆராய

கஸ்தூரி ரங்கன் – மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை பாரம்பரியம் குறித்து ஆராய

சோலி சொராப்ஜி – காவல்துறை சீர்திருத்தம்

பசல் அலி – மாநில மறுசீரமைப்பு ஆணையம்

ராம்நந்தன் பிரசாத் – பாலேடு வகுப்பினர்

பத்மநாபன் கமிட்டி – வணிக வங்கிகளின் நிலை

ரகுராம் ராஜன் – நிதி நிறுவனங்களில் சீர்திருத்தம்

T.நானாவதி – 1984 – சீக்கியக் கலவரம்

பட்லர் கமிட்டி – இந்திய மாகாணம் குறையாட்சிக்கு உள்ள தொடர்பு

முடிமன் கமிட்டி – இரட்டை ஆட்சி

அஜித்குமார் கமிட்டி – இராணுவத்திற்கான சம்பளம்

C. பாபு ராஜீவ் கமிட்டி – கப்பல் துறையில் மாற்றங்கள்

கான் கமிட்டி – நிதி நிறுவனங்கள் முன்னேற்றம்

அபிஜித் சென் கமிட்டி – நீண்ட கால உணவுக் கொள்கை

கோத்தாரி குழு – கல்வி சீர்திருத்தம்

யஷ்வால் குழு – உயர்கல்வி

பானு பிரதாப் சிங் – விவசாயம்

M.N.வோரா – அரசியல் கிரிமினல்கள்

J.M.லிண்டோ – மாணவப்பருவ அரசியல்

B.M.கிர்பால் கமிட்டி – தேசிய வன ஆணையம்

சந்திரத்தா கமிட்டி – பங்கு சந்தை

UK ஷர்மா கமிட்டி – RRB செயல்பாடு, NABARD   செயல்பாடு

சப்தரிஷி கமிட்டி – உள்நாட்டு தேயிலை தொழில் முன்னேற்றம்
முக்கிய கமிட்டிகள்:

வர்மா கமிட்டி – வணிக வங்கிகள் மாற்றம்

ரெட்டி கமிட்டி – வருமான வரியில் மாற்றம்

கொல்கார் கமிட்டி – வரிவதிப்பு மாற்றங்கள்

கேல்கர் கமிட்டி – முதலாவது பிற்படுத்தப்பட்ட ஆணையம்

மண்டல் கமிசன் – இரண்டாவது பிற்படுத்தப்பட்ட ஆணையம்

G.கெர் ஆணையம் – அலுவலக மொழிகள்

நரசிம்மன் கமிட்டி – வங்கிச் சீர்த்திருத்தம்

ராஜா செல்லையா கமிட்டி – வரிச் சீர்திருத்தம்

V.ராஜ மன்னார் கமிட்டி – மத்திய மாநில உறவுகள்

M.குன்சிங் – மத்திய மாநில உறவுகள்

தினேஷ் கோஸ்வாமி – தேர்தல் சீர்திருத்தம்

M.லிண்டோ – மாணவப்பருவ அரசியல்

M.கிர்பால் கமிட்டி – தேசிய வன ஆணையம்

மொராய்ஜி தேசாய் – முதல் நிர்வாகச் சீர்திருத்தம்

வீரப்ப மொய்லி – இரண்டாவது நிர்வாகச் சீர்திருத்தம்

பல்வந்த்ராய் மேத்தா – மூன்றடுக்கு பஞ்சாயத்து

அசோக் மேத்தா – இரண்டடுக்கு பஞ்சாயத்து

M.D.ராவ் – பஞ்சாயத்து

M.சிங்வி – பஞ்சாயத்து

மாதவ் காட்கில் – மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை பாரம்பரியம் குறித்து ஆராய

கஸ்தூரி ரங்கன் – மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை பாரம்பரியம் குறித்து ஆராய

சோலி சொராப்ஜி – காவல்துறை சீர்திருத்தம்

பசல் அலி – மாநில மறுசீரமைப்பு ஆணையம்

ராம்நந்தன் பிரசாத் – பாலேடு வகுப்பினர்

பத்மநாபன் கமிட்டி – வணிக வங்கிகளின் நிலை

ரகுராம் ராஜன் – நிதி நிறுவனங்களில் சீர்திருத்தம்

T.நானாவதி – 1984 – சீக்கியக் கலவரம்

பட்லர் கமிட்டி – இந்திய மாகாணம் குறையாட்சிக்கு உள்ள தொடர்பு

முடிமன் கமிட்டி – இரட்டை ஆட்சி

அஜித்குமார் கமிட்டி – இராணுவத்திற்கான சம்பளம்

C. பாபு ராஜீவ் கமிட்டி – கப்பல் துறையில் மாற்றங்கள்

கான் கமிட்டி – நிதி நிறுவனங்கள் முன்னேற்றம்

அபிஜித் சென் கமிட்டி – நீண்ட கால உணவுக் கொள்கை

கோத்தாரி குழு – கல்வி சீர்திருத்தம்

யஷ்வால் குழு – உயர்கல்வி

பானு பிரதாப் சிங் – விவசாயம்

M.N.வோரா – அரசியல் கிரிமினல்கள்

J.M.லிண்டோ – மாணவப்பருவ அரசியல்

B.M.கிர்பால் கமிட்டி – தேசிய வன ஆணையம்

சந்திரத்தா கமிட்டி – பங்கு சந்தை

UK ஷர்மா கமிட்டி – RRB செயல்பாடு, NABARD   செயல்பாடு

சப்தரிஷி கமிட்டி – உள்நாட்டு தேயிலை தொழில் முன்னேற்றம்