NEET FREE ONLINE TEST-03/ நீட் இலவச ஆன்லைன் தேர்வு |NEET TAMIL MEDIUM

0
441

இன்றைய தேர்விற்கான பாடப்பகுதி

11 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் 3 பாடங்கள்

👉 6- ஈர்ப்பியல்

👉 7- பருப்பொருளின் பண்புகள்

👉 8- வெப்பமும் வெப்ப இயக்கவியலும்

NEET 2022 TAMIL MEDIUM ONLINE FREE TEST

Welcome to your NEET FREE TEST BATCH ONLINE TEST-03 [ இயற்பியல் 6,7,8 ]

Name
District
Whatsapp (Optional)
1. 
சுத்தமான நீரின் அடர்த்தி எண்

2. 
50km உயரத்திலிருந்து 1:2 என்ற தகவில் ஆரம் கொண்ட இரண்டு ஆலங்கட்டி மழைத்துளிகள் கீழே விழுகின்றன. அவைகளின் முற்றுத் திசைவேகத்தின் தகவு?

3. 
ஒரு பொருள் எந்த வெப்பநிலையில் வெப்ப ஆற்றலை வெளியிடாது ?

4. 
பொருளின் பரும மாறுபாட்டிற்கும், தொடக்கப் பருமனுக்கும் உள்ள தகவு

5. 
ஒரே பொருளால் செய்யப்பட்ட ஒத்த ஆரம் கொண்ட இரு கம்பிகளின் நீளத்தின் தகவு இவை ஒரே மாதிரியான விசைகளால் நீட்டப்பட்டால் கம்பிகளில் ஏற்படும் திரிபின் தகவு

6. 
ஒரு திரவத்தின் எத்தகைய பண்பு அதன் ஆவியாதல் விகிதத்தினை பாதிப்பதில்லை?

7. 
நீர் அதிக அடர்த்தி பெற்றுள்ள வெப்பநிலை

8. 
ஆற்றல் அழிவின்மை விதியை அடிப்படையாக கொண்டு நீர்மத்தின் வரிச்சீர் ஓட்டத்திற்கான தேற்றத்தை வகுத்தவர்

9. 
தவறான கூற்றை கண்டறி

10. 
பாதரசத்தின் கொதிநிலை ?

11. 
'l' நீளமும் , குருக்குப்பரப்பு 'a' அளவும் உடைய ஒரு கம்பியில் 'F' என்ற இழுவிசை செயற்படும்போது 'dI' அளவு நீட்சி அடைகிறது எனில் அக்கம்பியின் யங் குணகம் ?

12. 
l நீளம் கொண்ட சதுர வடிவ சட்டமானது சோப்புக்கரைசலில் அமிழ்த்தப்படுகிறது. சட்டத்தை வெளியில் எடுக்கும்போது சொப்புப் படலம் அதில் உருவாகிறது. சோப்புக்கரைசலின் பரப்பு இழுவிசையால் சட்டத்தில் செயற்படும் விசை

13. 
குறுக்குக்கோடு பகுதியில் ஈர்ப்ப்பின் விசை சிறுமமாக கூடிய கோணம் ?

14. 
'V' பருமனளவு உள்ள ஒரு கம்பியில் 'P' என்ற அழுத்தம் செயற்படும்போது 'dv' அளவு பரும மாறுபாடு அடைகிறது எனில் அப்பொருளின் பரும குணகம் k= _________ ?

15. 
இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்கு அடித்தளம் அமைத்தவர்

16. 
புவியில் பொருளின் விடுபடு திசைவேகம் ?

17. 
யங் குனகத்திற்கான சமன்பாடு?

18. 
இடைப்பட்ட ஊடகம் எதுவும் என்றி வெப்பம் பரவும் முறை ?

19. 
இயல்பு வாயு ஒன்றின் அக ஆற்றல் இருப்பது?

20. 
புவிப்பரப்பில் பொருளொன்றின் எடை புவிப்பரப்பிலிருந்து புவிமையம் நோக்கிச் செல்லும்போது பாதி தொலைவில் அப்பொருளின் எடை?

21. 
பாதரசத்தின் இறக்கம் 2.219mm உள்ள ஒரு நுண்புழை குழாயின் விட்டத்தை கணக்கிடுக பாதரசத்தின் T-ன் மதிப்பு 0.54 N m^-1 சேர்கோணம் 140° மற்றும் பாதரசத்தின் அடர்த்தி 13600kg m^-3 என் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

22. 
ஓரினக்கவர்ச்சி விசை எப்பொருள்களில் அதிகமாக காணப்படுகிறது ?

23. 
கோளவடிவ நீர்மத் துளியினுள்ளே உள்ள மிகையழுத்தம் காண வாய்பாடு?

24. 
வெப்ப மாற்றீடற்ற நிகழ்வுக்கான எடுத்துக்காட்டு

25. 
அறை வெப்பநிலையில் எது நீர்மமாக உள்ளது?

26. 
கெப்ளரின் விதிப்படி ஆர வெக்டர் சம காலங்களில் சம பரப்புகளை ஏற்படுத்தும் , எந்த அழிவின்மையின் விளைவாக இவ்விதி உள்ளது?

27. 
கரிம நீர்மங்களின் மூலக்கூறு எடையை கண்டறியப் பயன்படுவது

28. 
68° பாரன்ஹீட் என்பது எத்தனை டிகிரி ஆகும்?

29. 
ஓர் இயங்கும் குளிர்பதனி ஒரு மூடிய அறையினுள் வைக்கப்பட்டுள்ளது எனில் அறையின் வெப்பநிலை __________

30. 
பாதரசத்திற்குக் கண்ணாடியுடன் சேர்க்கோணம்

31. 
நிலவின் சுற்றுப்பாதையின் ஆரம்

32. 
யங் குணகம் காணும் சோதனை ஒன்றில் கம்பியின் நீளமும் , தொங்கவிடப்பட்ட நிறையும் , இரு மடங்கு அதிகரிக்கப்பட்டால் , கம்பிப்பொருளின் யங் குணகம்?

33. 
கார்னோ எந்திரம் ஒன்றில் வேப்பமூலம் , வெப்ப ஏற்பி ஆகியவற்றின் வேப்பநிலைகள் முறையே 1500K மற்றும் 1000K எனில் பயனுறுதிறன்

34. 
பனிக்கட்டியுடன் சாதாரண உப்பு கலக்கப்படும் போது அதன் உருகுநிலை _________

35. 
அதிக இயக்குத்திறன் கொண்ட இலட்சிய வெப்ப இயந்திரத்தை கருத்தியல் முறையில் அறிமுகப்படுத்தியவர்

36. 
சமவெப்பநிலை நிகழ்விற்கான சமன்பாடு

37. 
தெர்மாஸ் குடுவையில் உள்ள சூடான பாலை வேகமாக குலுக்கும் போது

38. 
ஒரு முகவையில் உள்ள நீரில் மிதக்கும் பனிக்கட்டி உருகிவிட்டால் , நீர் மட்டம்

39. 
வெப்ப இயக்கவியல் கொள்கைக்கு வழி வகுத்தவர்

40. 
பரப்பு இழுவிசைக்கு காரணம்?

41. 
சுழற்சி ஓட்டத்தின் ரெனால்டு எண்

42. 
தடையின்றித் தானே விழும் பொருள்களைப் பற்றி முறையான ஆய்வினை செய்தவர்?

43. 
ஒரு மூடிய அறையினுள் சுழலும் மின் விசிறி காரணமாக அறையின் காற்று

44. 
வரிச்சீர் ஓட்டத்தின் ரெனால்டு எண் ?

45. 
மின்சார இஸ்திரிப் பெட்டி குளிர அதிக நேரம் எடுக்க காரணம்

NEET FREE ONLINE TEST-034/ நீட் இலவச ஆன்லைன் தேர்வு-04 தேர்விற்கான பாடப்பகுதி

9. வாயுக்களின் இயக்கவியற் கொள்கை

10. அலைவுகள்

11. அலைகள்