புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம் (9 முதல் 12ம் வகுப்பு வரை) | Refresher Course Module Pdf Download 2021

0
835

தமிழ்நாடு அரசு பள்ளி கல்வி இயக்கத்துறை வெளியிட்டுள்ள பள்ளி மாணவர்களுக்கான புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம் (Refresher Course Module) PDF வடிவில் அனைத்து வகுப்பு மாணவர்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அனைவரும் பயன்பெறுங்கள் மற்றும் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் மற்ற மாணவர்களுக்கும் பகிருங்கள்.

S.No.SubjectTamil Medium
1TamilClick Here
2EnglishClick Here
3MathsClick Here
4PhysicsClick Here
5ChemistryClick Here
6BotanyClick Here
7ZoologyClick Here
8Bio BotanyClick Here
9Bio ZoologyClick Here
10Computer ScienceClick Here
11Computer TechClick Here
12Computer ApplicationClick Here
13AccountancyClick Here
14EconomicsClick Here
15commerceClick Here
S.No.SubjectTamil MediumEnglish Medium
1TamilClick HereClick Here
2EnglishClick HereClick Here
3MathsClick HereClick Here
4PhysicsClick HereClick Here
5ChemistryClick HereClick Here
6BotanyClick HereClick Here
7ZoologyClick HereClick Here
8Bio BotanyClick HereClick Here
9Bio ZoologyClick HereClick Here
10HistoryClick HereClick Here
11GeographyClick HereClick Here
 12 AccountancyClick HereClick Here
S.No.SubjectTamil MediumEnglish Medium
1TamilClick HereClick Here
2EnglishClick HereClick Here
3MathsClick HereClick Here
4ScienceClick HereClick Here
5Social ScienceClick HereClick Here
S.No.SubjectTamil MediumEnglish Medium
1TamilClick HereClick Here
2EnglishClick HereClick Here
3MathsClick HereClick Here
4ScienceClick HereClick Here
5Social ScienceClick HereClick Here