பொது தமிழ்

எத்தனை வகைகள்:-

🖊இலக்கணம்- 5

🖊முதலெழுத்துகள் – 30

🖊சார்பெழுத்துகள் – 10

🖊சுட்டெழுத்துகள் – 3

🖊இலக்கண வகை சொற்கள் – 4

🖊பெயர்ச் சொற்கள் – 6

🖊வேற்றுமை உருபுகள் – 8

🖊போலிகள் – 3

🖊இடம் – 3

🖊நிலம் – 5

🖊சுவை – 6

🖊மெய்ப்பாடுகள் – 8

🖊பதம் – 2

🖊பகாபதம் – 4

🖊பகுபதம் – 6

🖊உறுதிப்பொருள்கள் – 4

🖊தொகை நிலைத்தொடர்கள் – 6

🖊தொகா நிலைத்தொடர்கள் – 9

🖊பருவங்கள் (மலர்) – 7

🖊புணர்ச்சி – 2

🖊விகாரப் புணர்ச்சி – 3

🖊செய்யுள் உறுப்புகள் – 6

🖊பா வகைகள் – 4

🖊அசை – 2

🖊அளபடை – 2

🖊உயிரளபெடை – 3

🖊ஆகுபெயர் – 16

🖊வழாநிலை – 6

🖊வழுநிலை – 7

🖊பொருள்கோள் – 8

🖊தளை – 7

🖊அடி –

🖊தொடை – 8

🖊மோனை – 7

🖊மொழிகள் – 3

🖊வினா – 6

🖊விடை – 8

🖊புறத்திணைகள் – 12

🖊வெண்பா – 6

🖊ஆசிரியப்பா – 4

🖊தொழிற்பெயர் – 2.

Previous articleவிருதுகள் பற்றிய முக்கிய குறிப்புகள்
Next articlePGTRB TAMIL STUDY MATERIAL COLLECTION-625 PAGES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here