ஐசோடோப்புகளின் பயன்கள்-TNPSC NOTES

0
384

ஐசோடோப்புகளின் பயன்கள் : 1.அயோடின்-131மூளைக்கட்டி தைராய்டு சுரப்பியின் சீர்க்குலைவு அடையாளம் காண உதவுவது.

2. சோடியம்-24இரத்தம் உறைவு இதயத்தின் செயல்பாடினை கண்டறிதல்.

3. இரும்பு-59இரத்த சோகை, கருவுறுதல் சம்பந்தமான குறைபாடுகளை கண்டறிய உதவுவது.

4. கோபால்ட்- 60.புற்றுநோயை கண்டறிய உதவுவது.

5. ஹைட்ரஜன்-3மனித உடலிலுள்ள நீரின் அளவை அறிய உதவுவது.